పేజీలు

21, నవంబర్ 2020, శనివారం

ఇతరుల మెప్పుకై ఆశిస్తున్నావా?

మనలో ప్రతి ఒక్కరం ఇతరుల ముందు ఘనత పొందాలని ఆశపడుతూ ఉంటాము. మనకున్న ప్రత్యేకతలను బట్టి, ఇతరుల కంటే మనం అన్ని  విషయాలలో నైపుణ్యం ఉన్నవారిగా గుర్తింపు పొందటానికి ఆరాటపడుతూ ఉంటాము. ఎవరయినా మన ప్రతిభ గురించి పది మందిలో పొగడాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. అందును బట్టి కొందరు ఇతరులను కాకా పట్టడం, వారు కోరుకున్నవి ఇవ్వటం చేస్తూ ఉంటారు. పూర్వ కాలం భట్రాజులు అనే వారిని పిలిపించుకొనేవారు, వారు దానం ఇచ్చిన వారిని అదే పనిగా పొగుడుతూనే ఉండెవారు. దాని వల్ల ఎవరికీ ఉపయోగం లేదు, కేవలం ఆ దానం చేసిన వారి అహం చల్లార్చుకోవటానికి తప్ప. అదేవిధముగా కొంతమంది క్రైస్తవ సహోదరులలో, సహోదరిలలో ఎవరయినా మన ప్రార్థన గురించి గాని, మనం పాడే పాట  గురించిగాని ఇతరులు పొగడాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అంతే కాకుండా ఫలానా వ్యక్తి ఇంత దశమ భాగం ఇచ్చారు, అంత కానుక ఇచ్చారు అని సంఘములలో మైకు పెట్టి మరీ చెప్పించుకుంటారు. అంతే కాకుండా తమ ఆత్మీయ జీవితము ఎంతో ఉన్నతమయినదని, వారు ఎంతో గొప్పగా దేవునిలో  ఎదుగుతున్నామని నిరూపించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. యేసు క్రీస్తు తన ఘనతను పక్కన పెట్టి, తండ్రి అయినా దేవుని నామముకు ఘనత రావటానికి, లోకమునకు తండ్రి ఉద్దేశ్యములు తెలపటానికి మాత్రమే ఆరాట పడ్డాడు. పొగడ్తలకై ఎదురు చూడలేదు, ఎవరు తిట్టినా పట్టించు కోలేదు. మత్తయి సువార్తలో యేసయ్య కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పిన విషయాలు గమనించండి!

మత్తయి 6: "1. మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారియెదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండ జాగ్రత్తపడుడి; లేనియెడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రియొద్ద మీరు ఫలము పొందరు. 2. కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పుడు, మనుష్యులవలన ఘనత నొందవలెనని, వేషధారులు సమాజమందిరముల లోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింప వద్దు; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. "

ఈ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మనుష్యుల మెప్పు కోసము నీతి కార్యములు చేయటం, వారి ముందు ఘనత పొందటానికి దాన ధర్మములు చేయటం దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యములు. వారు దేవుని నుండి ఎటువంటి ఘనతను పొందలేరని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది. అంతే కాకుండా లేని ఆత్మీయ జీవితమును నటించటము వేషధారణగా దేవుడు  పరిగణిస్తాడు. వేషధారులయిన పరిసయ్యులను, శాస్త్రులను యేసు క్రీస్తు సున్నం కొట్టిన సమాధులతో పోల్చాడు. అంటువంటి వారిని అయన ఎన్నడూ అంగీకరించలేదు. కాబట్టి నా ప్రియా సోదరి సోదరులారా మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఇతరుల ముందు నిరూపించుకోవాలనే ఆరాటం వలదు. దేవుడు మీ జీవితం లో చేసిన మార్పులు చెప్పే తరుణంలో మీకు ఎక్కడయినా ఘనత కలుగుతుందేమో అలోచించి మీ సాక్ష్యములు పంచుకోండి.  మనలో ఏ ఒక్కరం కూడా మన విశ్వాసమును బట్టి అతిశయ పడటానికి వీలు లేదు, ఏలయనగా మనకున్న విశ్వాసము అనాది కాలములో దేవుడి ఏర్పాటు చొప్పున కలిగినదే. 

"సోదరుడా నువ్వు ఆత్మీయంగా బాగా ఎదుగుతున్నావ్" అని ఎవరయినా అంటే గర్వపడకండి కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మనం ఇతరుల ముందు ఎక్కువ ఆత్మీయంగా ఉంటున్నామా? నిజానికి సంఘములో కాకుండా మనం ఇంటిలో కూడా అంతే ఆత్మీయంగా ఉంటున్నామా? ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మన తలంపులు దేవుని చుట్టే ఉంటున్నాయా? ఒక వేళ మన ఆత్మ సాక్షి లేదని చెపితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం వేషధారణ వైపు పరుగు పెడుతున్నాము గాని ఆత్మీయత వైపు కాదు. 

మనుష్యులు మనలను ఘనత చేయాలని ఎదురు చూడటం, దేవుడి నుండి పొందే ఫలమును నిర్లక్ష్యం చేయటమే అవుతుంది.  మన గురించి సాక్ష్యములు దేవుడు చెప్పాలి గాని, మనలాంటి మనుష్యులు కాదని ఎలా వేళల గుర్తుంచు కోవాలి. యోబు గురించి సాతాను ముందు దేవుడు ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు తెలుసుగా! అంటువంటి సాక్ష్యం దేవుడు నీ  గురించి కూడా చెప్పాలని ఆశపడుతున్నావా? అయితే మనుష్యుల పొగడ్తలకు దూరంగా ఉండు, ఎలా వేళల నీతిని జరిగిస్తూ, దేవుని యందు భయ భక్తులు కలిగిఉండు, తగిన సమయంలో దేవుడు నీ సాక్ష్యమును బయలు పరుస్తాడు. తగిన ఘనతను, ఆశీర్వాదాలను నీ జీవితంలో కురిపిస్తాడు. 

మన రక్షకుడయినా యేసయ్య జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటనను ఒక్కసారి చూద్దాం, మనం దేవుని చిత్తమును జరిగించినప్పుడు ఎలాగా మనకు ఘనతను తెస్తాడో తెలుస్తుంది

మత్తయి 3: "13. ఆ సమయమున యోహానుచేత బాప్తిస్మము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి యొర్దాను దగ్గర నున్న అతనియొద్దకు వచ్చెను. 14. అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాప్తిస్మము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు నాయొద్దకు వచ్చు చున్నావా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 15.  యేసుఇప్పటికి కానిమ్ము; నీతి యావత్తు ఈలాగు నెర వేర్చుట మనకు తగియున్నదని అతనికి ఉత్తరమిచ్చెను గనుక అతడాలాగు కానిచ్చెను. "

ఇక్కడ ప్రజలకు  యోహాను నీళ్ళతో బాప్తీస్మం ఇస్తున్నాడు, ఆ సమయంలో వారు  తమ పాపములు ఒప్పుకొని, పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిస్మము పొందుతున్నారు. ఏ పాపం లేని యేసయ్య వారిలాగే వరుస క్రమములో నిలబడి బాప్తీస్మం పొందటానికి వెనుకాడలేదు. ఈ జనమంతా తన గురించి ఏమనుకుంటారు, తనను కూడా పాపి కింద జమకడుతారెమో అని ఆలోచించలేదు. ప్రవచనములు నెరవేరడానికి, దేవుని చిత్తము జరిగించటానికి తన యొక్క సొంత ప్రతిష్టను లెక్క చెయ్యలేదు. ఇక్కడ అయన ఆలోచన విధానం ఇతరుల అభిప్రాయం పట్ల భయం లేదు, వారి పొగడ్తలకు, లేదా వారి తిట్లను లెక్క చేయని స్వభావం కనబడుతోంది. అయన ఆనాడు తన గురించి ఆలోచించుకొలేదు గనుకనే ఈనాడు మన రక్షణ అనుభవంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమయిన బాప్తీస్మం ప్రవేశ పెట్టబడింది. సంఘము క్షేమము కోసం మనం అటువంటి త్యాగము చేయటానికి సిద్ధమా? నాకు వాక్యం చెప్పే అవకాశం ఇవ్వలేదని ఒక్కరూ, పాడేటప్పుడు మైకు ఇవ్వలేదని మరోకరు, అన్నింటా నేనే ఉండాలి, అన్ని నా నుండే జరగాలి అని ఆత్మనూన్యతతో బాధపడుతూ సంఘమును ఎదగనివ్వని సంఘ పెద్దలు కొందరు. కానీ ఒక్క విషయం మరచి పోతున్నారు, దేవుని చిత్తమును జరిగిస్తే, సంఘము అభివృద్ధికి పాటుపడితే దేవుడే మన ఘనతను ఇతరుల ముందు చాటుతాడు, మన సాక్ష్యమును పెంచి ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుపుతాడు. యేసయ్య బాప్తీస్మం పొందిన తర్వాత జరిగిన గొప్ప సంగతులు చూడండి. 
 
"16.  యేసు బాప్తిస్మము పొందిన వెంటనే నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చెను; ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆత్మ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచ్చుట చూచెను. 17.  మరియుఇదిగో ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించు చున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను." 

దేవుని గ్రంథమయిన బైబిల్ ప్రకారం యేసయ్య అప్పటివరకు ఎటువంటి అద్భుతాలు చెయ్యలేదు, ఎంటువంటి ప్రసంగాలు చెయ్యలేదు, ఎటువంటి పాటలు రాయలేదు, పాడలేదు, ఎటువంటి అన్య భాషలు మాట్లాడలేదు. కానీ దేవుడు అయన యందు ఆనందించుచున్నాడు! ఏలా సాధ్యం అయింది. దేవుని ఆత్మ ఆకాశం నుండి సాక్ష్యం ఇస్తోంది. దేనిని బట్టి? ఆయనలో వేషధారణ లేదు. ఇతరుల మెప్పుకోసం ఆరాటం లేదు, తన ఘనత కోసం పాకులాడటం లేదు. కేవలం దేవుని చిత్తమును జరిగించటం, సంఘము క్షేమాభివృద్ధిని కాంక్షించటం మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకే దేవుడు ఆయనయందు ఆనందించుచున్నాడు. అంతే కానీ యోహాను ఆయనను పొగిడినందుకు కాదు, అయన చెప్పులు ఎత్తటానికి కూడా నేను సరిపోను అని యేసయ్యను గురించి  సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు కాదు. 

మత్తయి 6: "5. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు; మనుష్యులకు కనబడవలెనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికిష్టము; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. 6. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును."

పై వచనములలో మనకు తెలుస్తున్న సంగతులు ఏమిటీ? మన ఆత్మీయతను ఇతరుల ముందు ప్రదర్శించటం వాక్యానుసారం కాదు. దానిని బట్టి దేవుడు మన ప్రార్థనలు అంగీకరింపడు. ఇవిధంగా ప్రదర్శించటం వలన మనం వారి పొగడ్తల కోసం ఎదురు చూసినట్లే. పొగడ్తల కోసం ఎదురు చూసేవారు, దేవుని చిత్తము కన్న కూడా మనుష్యులకు ఏది ఇష్టమో అది చేయటానికి ఇష్టపడుతారు. మరియు మన హృదయమును దేవుని ముందు చూపించుకోవటానికి అవకాశం ఉండదు తద్వారా మనలో ఆత్మీయ ఎదుగుదల కుంటుపడుతుంది. కనుక అంటువంటి ఆత్మీయ జీవితం ఎన్నటికి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టదు, అది  వేషధారణను పెంచి పోషిస్తుంది. ఇతరుల మెప్పును కోరటం ఆపివేయండి, దేవుని చిత్తమును చెయ్యండి. దేవుడే తగిన సమయంలో మన సాక్ష్యమును బయలు పరచి సంఘములో మనుష్యుల ముందు ఘన పరుస్తాడు.  దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే ఆదివారం మరొక వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్!!

7, నవంబర్ 2020, శనివారం

నీ కానుక దేవునికి ఇష్టమేనా?

దేవుడు మనకు చేసిన మేలులను బట్టి ఆయనకు  కృతఙ్ఞతగా మనకు కలిగిన దానిలోనుండి కొంత భాగము అనగా పదవ వంతు ఆయనకు సమర్పించమని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది. అయితే ఈ  సమర్పణ మొక్కుబడిగా, మరియు అసమ్మతితో కాకుండా మనస్పూర్తిగా సమర్పిస్తేనే అయన దాన్ని ఆమోదిస్తాడు, స్వీకరిస్తాడు అని బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు రాయించాడు. దేవుడు అతి పరిశుద్ధుడు, అయన సర్వమును సృష్టించిన సర్వాధికారి, సార్వభౌమాధికారం కలవాడు. ఆయనకు కొదువయినది ఏది లేదు, కానీ మన కృతజ్ఞతను, అయన పట్ల మనకున్న విశ్వాసమును, విధేయతను చాటుకోవడానికి మాత్రమే మనకు కలిగిన దానిలో శ్రేష్ఠమయిన వాటిని మాత్రమే సమర్పించాలని దేవుడు ఎదురుచూస్తున్నాడు. అంతే కాదు, మనం పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడే మన కానుకలు, మన సమర్పణలు దేవుని సన్నిధిని చేరుతాయి, అయనకు అంగీకారయోగ్యమవుతాయి. అధమమైన వాటిని, పొగరుబోతు తనంతో, మరియు హృదయము శుద్ధి లేకుండా ఇచ్చే కానుకలు ఆయన స్వీకరించడు ఎందుకంటే అవి అయన దృష్టిలో శ్రేష్ఠమయినవి కావు. శ్రేష్ఠమయిన సమర్పణ ఏమిటి? వాటికి ఆ శ్రేష్ఠత ఎలా వస్తుంది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు బైబిల్ గ్రంథం నుండి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 

బైబిల్ లో మొట్ట మొదటి కృతజ్ఞత సమర్పణ ఆదికాండము 4 వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. అది ఆదాము, అవ్వ కుమారులయిన కయీను మరియు హేబెలు చేసిన సమర్పణ. క్రింది వచనములలో ఆ సంఘటనను మనం అధ్యాయనం చెయ్యవచ్చు. 

ఆదికాండము 4: "3.కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను. 4. హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. యెహోవా హేబెలును అతని యర్పణను లక్ష్య పెట్టెను; 5. కయీనును అతని యర్పణను ఆయన లక్ష్యపెట్టలేదు. కాబట్టి కయీనుకు మిక్కిలి కోపము వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా" 

దేవుని వాక్యము ఎంతో సున్నితమయినది, మరియు ఖచ్చితమయినది. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు దేవునికి తాము తెచ్చిన కృతజ్ఞత సమర్పణలు అనగా నేటి కాలంలో దశమ భాగములు  ఎటువంటివో  స్పష్టమవుతుంది. కయీను తనకు కలిగిన వాటిలో కొంత ఆర్పణగా తెచ్చాడు కానీ వాటి గురించి ఎటువంటి ప్రత్యేకత చెప్పబడలేదు. మొదటి పంట అనో లేదా శ్రేష్ఠమయిన పంట అనో ఇలా ఏలాంటి ప్రత్యేకత చెప్పబడలేదు. మరి హేబెలు అర్పణను చూస్తే అతను తోలి చూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవిన వాటిని తెచ్చాడు అని చెప్పబడింది. తొలుచూలున పుట్టినవి చాల బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అందులోంచి క్రొవిన వాటిని తెచ్చాడు, బలహీనమయినవి కావు. అతని సమర్పణ చూస్తే దేవుడంటే అతనికి ఉన్న భయభక్తులు, ఆయనకు శ్రేష్ఠమయిన వాటిని సమర్పించాలన్న తపన తెలుస్తుంది. కొంతమంది వివరణలు ఇచ్చినట్లుగా దేవునికి రక్తం అంటే ఇష్టం, అందుకే హేబెలు అర్పణ స్వీకరించాడని, లేదంటే భూమి శపించబడింది కాబట్టి అందులోంచి తెచ్చిన పంట దేవుడు అంగీకరించలేదని కాదు. దేవుడు చూసేది వారి యొక్క మనసును, అయన పట్ల వారికి ఉన్న శ్రద్ధాసక్తులు. ఒక వేళ పై వివరణలు నిజమయితే దేవుడు ఆ విషయాలు కయీనుతో చెప్పేవాడే కదా! కానీ దేవుడు కయీనుతో చెప్పిన మాటలు వింటే అతని సమర్పణ దేవుడు ఎందుకు స్వీకరించలేదో తెలుస్తుంది. 

ఆదికాండము 4: "6. యెహోవా కయీనుతోనీకు కోపమేల? ముఖము చిన్నబుచ్చు కొని యున్నావేమి? 7.  నీవు సత్క్రియ చేసిన యెడల తలనెత్తుకొనవా? సత్క్రియ చేయనియెడల వాకిట పాపము పొంచియుండును; నీ యెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను."

కయీను దేవునికి తెచ్చిన అర్పణ పట్ల అతనికి ఆసక్తి లేకపోవటమే కాదు! అతని ప్రవర్తన దేవుని దృష్టిలో సక్రమముగా లేదు. అతని క్రియలు సక్రమముగా లేకుండా పాపము వాకిట ఉన్నాడు, దాని పట్ల వాంఛ కలిగి ఉన్నాడు, దానిని ఏలుతున్నాడు. సోదరి, సోదరుడా మన అర్పణ దేవుడు వాటి విలువను బట్టి లెక్క వేయటం లేదు, వాటికి శ్రేష్ఠత అయన పట్ల మనకున్న  ఆసక్తిని బట్టి, మన పవిత్రతను బట్టి వస్తుంది.  

యేసు క్రీస్తుల వారు మార్కు సువార్తలో మనకు చూపిన ఒక సంఘటన ఈ విషయమును రూడి చేస్తుంది. 

మార్కు 12: "41. ఆయన కానుకపెట్టె యెదుట కూర్చుండి, జనసమూ హము ఆ కానుకపెట్టెలో డబ్బులు వేయుట చూచు చుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేష ముగా సొమ్ము వేయుచుండిరి. 42. ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు కాసులు వేయగా 43. ఆయన తన శిష్యులను పిలిచికానుకపెట్టెలో డబ్బులు వేసిన వారందరికంటె ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసెనని మీతో నిశ్చయ ముగా చెప్పుచున్నాను. 44. వారందరు తమకు కలిగిన సమృద్ధిలోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెప్పెను."

ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువు కానుకల పెట్టెలో కానుకలు వేస్తున్న జనమును గమనిస్తూ ఉన్నాడు. చాల మంది ధనవంతులు తమకు కలిగిన దానిలో కొంత వేస్తూ తమ దర్పమును ప్రదర్శిస్తు గర్వపడుతున్నారు.  అది ఎంత మాత్రము వారికి ఆశీర్వాదము కాదు, దేవునికి ఆనందదాయకము కాదు. ఒక బీద విధవరాలు తనకు కలిగినదంతయు వేసింది. అది ఎంతో మొత్తము కాదు, కేవలం రెండు కాసులు మాత్రమె! కానీ అందరికన్న ఆమె ఎక్కువగా వేసిందని ప్రభువు సెలవిచ్చాడు. మనకు కలిగినదంతయు వేస్తేనే దేవుడు అంగీకరిస్తాడా? కానే కాదు! దేవుడు ఇక్కడ ఆమె హృదయమును చూశాడు, మనసారా ఇచ్చిన ఆమె కానుకను చూశాడు. అందుకే ఇతరుల ముందు డాంబికాలు ప్రదర్శించి తమకు కలిగిన దానిలో ఎదో చిన్న మొత్తం వేసిన ధనవంతులకంటే తానూ వేసిన ఆ రెండు కాసుల కానుక గొప్పదని యేసు ప్రభువు శిష్యులకు చెప్పాడు. 

మన కానుకలు అంగీకారయోగ్యం కావటానికి మరొక నియమం కూడా ఉంది. మత్తయి సువార్తలో యేసు ప్రభువు కొండ మీద ప్రసంగంలో తెలియజేశారు. 

మత్తయి 5: "23. కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధ మేమైననుకలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల 24. అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి, మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము."

దేవుడు పాపులమయిన మనలను క్షమించి, యేసు క్రీస్తు ప్రభువు కార్చిన రక్తము ద్వారా మన పాపముల నుండి మనకు  విముక్తిని అనుగ్రహించాడు. అదే విధంగా మనం కూడా ఇతరులను క్షమించటమే కాకుండా, వారిని మనవలె ప్రేమించమని ఆయన వాక్యము సెలవిస్తోంది. మనం మన కానుకలు సమర్పించే ముందు తోటి సహోదరుడితో ఏదయినా తగువు ఉన్నట్లయితే వారికి క్షమాపణ చెప్పటమో లేదా వారితో ఆ తగువు తీర్చుకోవటమో చెయ్యాలి. అప్పుడే మన కానుకలు దేవునికి అంగీకారయోగ్యమవుతాయి. 

ఈ మధ్య కాలంలో దశమ భాగం గురించి వింత వింత బోధలు బయలు దేరాయి. ఆఖరికి లాటరీలు కూడా తీస్తామని, ఖరీదయిన కారులు ఇస్తామని కూడా చెపుతున్నారు. మీరు ఇంత శాతం ఇస్తే దేవుడు ఇంత శాతం మీకు తిరిగి ఇస్తాడని కూడా బోధిస్తున్నారు. ఇది వాక్యానుసారం కాదు. దేవుడు వడ్డీ వ్యాపారి కాదు, అయన బిసినెస్ మాన్ కాదు, రాజకీయ నాయకుడు కాదు పార్టీ ఫండ్ వసూలు చేయటానికి. మనకున్న సర్వం ఆయన ఇచ్చినదే అని గుర్తెరిగిన నాడు ఎంత ఇస్తే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది, సంతోషంగా ఇవ్వాలన్న భావన కలుగుతుంది. మనలను పోషించేవాడు ఆయనే అని నమ్మినప్పుడు, ఈ వ్యాపారపు ధోరణులు మాసిపోతాయి. ఇతర మతములలో ఉన్నట్లు వెండి తో గాని, బంగారముతో గాని మనకు పాప క్షమాపణ రాలేదు. కేవలం యేసు క్రీస్తుల వారి పవిత్ర రక్తము ద్వారా మనకు రక్షణ కలిగింది. అనవసరపు అభర్బాటాలకు పోకుండా మనకు కలిగిన దానిలో, అందరితో సమాధానంగా ఉంటూ, సత్క్రియలు చేస్తూ మనం ఎంత ఇచ్చిన దేవుడు అంగీకరిస్తాడు, తన చిత్తానుసారముగా ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే ఆదివారం మరొక వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్!