పేజీలు

30, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

దేవుని మర్మమైన మార్గములు!

విశ్వాసులు అయిన మనము మన జ్ఞానమును బట్టి కొన్ని సంగతులు ఇలా జరగాలి, ఆలా జరగాలి అని అనుకుంటాము.  మన ఆలోచన ప్రకారం లేదా మనకు తెలిసినట్లుగా జరగనప్పుడు బాధపడటం అత్యంత సహజం. కానీ దేవుని మార్గములు అత్యంత మర్మమయినవి, మానవ జ్ఞానమునకు అందనివి. అనంత జ్ఞానము కలిగిన దేవుని, కార్యములు ఉన్నతమయినవి, ఆవి మనలను అభివృద్ధి చేయటానికే దేవుడు మన జీవితాలలో జరిగిస్తున్నాడు. కానీ మనలో కొంత మంది ముందస్తు ఆలోచనలతో, ఊహలతో ప్రార్థిస్తారు అటుపైన తమ ఆలోచనలకు, ఊహలకు విరుద్ధంగా పరిస్థితులు కలుగుతుంటే నిరాశపడి పోతారు. 

ఉదాహరణకు ఒక గణిత సమస్యకు రెండు మూడు రకాల విధానాల్లో సమాధానం కనుక్కొనే అవకాశం ఉండవచ్చు. విద్యార్థికి ఒక్క రకమయిన విధానామే తెలిసి ఉండవచ్చు. కానీ టీచర్ కు ఆ సబ్జెక్టు మీద ఉన్న జ్ఞానము ఎక్కువ గనుక మరి కొన్ని విధానాలు తెలిసి ఉండవచ్చు. అలాఅని విద్యార్థి టీచర్ ను నాకు తెలిసిన విధంగానే సమాధానం చెప్పమనటం అతని జ్ఞానమును అపి వేస్తుంది. ఆలాగే విశ్వాసి కూడా దేవుని మార్గములను ప్రతిఘటించటం, తాను అనుకున్నట్లుగా జరగాలను కోవటం కూడా అటువంటిదే. ఉదాహరణకు నీ జీవితంలో ఒక సమస్య  తీరాలంటే ఫలానా ఫలానా విషయాలు జరిగితే నా సమస్య తీరుతుందని నీ జ్ఞానమును బట్టి అలోచించి ప్రార్థిస్తుంటావు, కానీ వాటికి విరుద్ధంగా సంఘటనలు జరిగితే కంగారుపడి పోయి విశ్వాసంలో వీగిపోయే అవకాశం ఉంది కదా!  కానీ దేవుడు తన జ్ఞానము చొప్పున మరో విధంగా నీ సమస్యను తీరుస్తున్నాడు అని విశ్వసించాలి. 

ఎర్ర సముద్రం ఎదురుగా ఉండి, ఫరో సైన్యం తరుముతూ ఉన్నప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు మాత్రం ఊహించారా? సముద్రంలో ఆరిన నేలమీద నడుస్తామని. వారు పాటలు పాడుతూ, దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ యెరికో గోడల చుట్టూ తిరిగితే బలమైన ప్రాకారాలు కూలి పోయి ఆ దేశము తమ వశం అవుతుందని వారికీ మాత్రం తెలుసా! దేవుని మార్గములు ఆసాధారణమయినవి, ఎంతో అద్బుతమయినవి. అయన మహిమను నీ జీవితంలో నిరూపించి తద్వారా నీ విశ్వాసమును మరింత పెంచటమే అయన ఉద్దేశ్యం, ఆ విధంగా నిన్ను మరింత దగ్గరగా చేర్చుకోవటమే అయన కోరుకుంటున్నది. అంతలోనే అలిగి పోతావా? కాస్త ఆలస్యానికే కుంగిపోతావా? 

నువ్వు ఊహించినట్లుగా జరిగితే నీ విశ్వాసం బలపడుతుందా? దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా? బైబిల్ నుండి ఒక్క సంఘటన చూద్దాం. సిరియా రాజ్యానికి సైన్యాధ్యక్షుడయిన నయమాను కుష్టు రోగంతో బాధపడుతు ఉండగా, దేవుని మహిమ ద్వారా ఇశ్రాయేలు పై విజయం పొందిన తర్వాత బానిసగా కొనిపోబడిన ఒక్క అమ్మాయి, ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో ఉన్న ప్రవక్త ఎలీషాను దర్శిస్తే నయమాను కుష్టు నయం అవుతుందని అతని భార్యకు చెప్పుట ద్వారా, నయమాను ఎలీషాను కలుసుకుంటాడు. ఎలీషా తన మీద చేతులు ఉంచి ప్రార్థిస్తే తన కుష్టు నయం అవుతుందని నయమాను అనుకుంటాడు. కానీ ఎలీషా కనీసం తన గుడారంలో నుండి బయటకు రాకుండా తన అనుచరుడితో నయమానును యొర్దాను నదిలో ఏడు మార్లు మునిగి శుద్ధుడవు కమ్ము అని వర్తమానం పంపుతాడు. 

రాజులు 5: "11. అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి యిట్లనెను అతడు నా యొద్దకు వచ్చి నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మాన్పునని నేననుకొంటిని. 12. దమస్కు నదులైన అబానాయును ఫర్పరును ఇశ్రాయేలు దేశములోని నదులన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవి కావా? వాటిలో స్నానముచేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయెను."

ఈ వచనములలో నయమాను కోపగించుకొని వేళ్ళ నిశ్చయించుకోవటం చూడవచ్చు. తానూ అనుకున్నట్లు ఎలీషా తనను చూడటానికి బయటకు రాలేదు, మరియు తానూ ఊహించినట్లుగా తన మీద చేతులుంచి ప్రార్థించలేదు. నయమాను ఇశ్రాయేలును జయించిన పొగరుతో వచ్చాడు, బాగుపడితే ఎన్నో కానుకలు ఇస్తాను కదా అన్న గర్వపు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు. దేవుని మహిమ ద్వారా ఇశ్రాయేలును జయించాడని తనూ ఎరుగడు. నేను జయించిన దేశమే కదా అనుకుని ఇశ్రాయేలు నదులలో నీటిని సైతం తక్కువగా చూస్తున్నాడు, ఈ మునకలేవో ఎంతో శ్రేష్ఠమయిన మా దేశపు నదులలోనే వేసేవాణ్ణి కదా అనుకుంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ దేవుడి కార్యం  ఉన్నదన్న విషయం గుర్తించలేక పోయాడు. 

రాజులు 5: "13. అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చినాయనా, ఆ ప్రవక్త యేదైన నొక గొప్ప కార్యము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే స్నానముచేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెప్పినప్పుడు 14. అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యొర్దాను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహమువలెనై అతడు శుద్ధుడాయెను." 

ఈ వచనములలో ఒక తెలివయిన దాసుని సలహాలు వినవచ్చు. ఆ ప్రవక్త ఏదయినా కష్టతరమయిన పని చెపితే చేసేవాడివి కదా? ఇంత చిన్న పని చేస్తే నీకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి, అయన చెప్పినట్లు స్నానము చేసి కుష్టు నయం చేసుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు. నిజమే కదా, చాల సార్లు మనం కష్టమయినవి చేస్తేనే ఫలితాలు పొందుతాము అనుకుంటాము. కానీ కొలిమిలో ఉన్న ఇనుమును ఎంత బలంతో, ఏ విధంగా కొడితే అనుకున్న పరికరం తయారవుతుందో, కమ్మరికి మాత్రమే తెలుసు. ఎంత కష్టంతో కార్యం జరిగిస్తే నీ విశ్వాసం బలపడుతుందో, ఆయనకు మహిమ కలుగుతుందో దేవునికి మాత్రమే తెలుసు. ఇలాగె జరగాలి, ఆలా జరగటం లేదు అని కోపగించుకుంటే ఎలా? కొన్ని సార్లు సులభంగా అవుతుందన్నదనుకున్నది కూడా కష్ట తరంగా మారవచ్చు. అందులో దేవుని హస్తముందని గుర్తించాలి, వేచి చూడాలి. 

నయమాను ఎలీషా చెప్పిన విధంగా చేసి పసి వాడి మాదిరి చర్మమును పొందుకున్నాడు. అప్పుడు గాని  దేవుని మహాత్యమును గుర్తించలేదు. తానూ అనుకున్నట్లుగా ఎలీషా బయటకు వచ్చి తనను ఆహ్వానించి, చేతులుంచి ప్రార్థిస్తే తన గర్వం అణిగేదా? దేవుని యందు విశ్వాసం పెంచుకొనే వాడా? చక్రవర్తి సైన్యాధిపతిని కనుక నాకు గౌరవం ఇస్తున్నాడు, నేను కోరుకున్నట్లే ప్రార్థించాడు అనుకుని, తెచ్చిన కానుకలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడు. 

రాజులు 5:  "15. అప్పుడతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి అతని ముందర నిలిచిచిత్త గించుము; ఇశ్రాయేలులోనున్న దేవుడు తప్ప లోక మంతటియందును మరియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును;...."

"17. అప్పుడుయెహో వాకు తప్ప దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను అర్పింపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మన్ను నీ దాసుడనైన నాకు ఇప్పించ కూడదా?"

చూడండి ఈ వచనములలో నయమాను ఎంతలా మారిపోయాడో తెలుస్తుంది. ఇశ్రాయేలును జయించాను కదా, ఏముంది దీని గొప్ప అనుకున్న వాడు కాస్త, ఇక్కడ ఉన్న దేవుడు మరెక్కడ లేడు అని సాక్ష్యం చెపుతున్నాడు. సైన్యాధిపతిగా, దర్పంతో వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు నీ దాసుణ్ణి అని తనను తానూ తగ్గించుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ నీటిని సైతం చిన్నచూపు చూసిన వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మట్టిని సైతం ఎంతో ఉన్నతమయినదిగా భావిస్తున్నాడు. ఏ ఇతర దేవుళ్లను ఇక మీదట పూజించనని చెపుతూ దేవునికి బలిపీఠం కట్టటానికి ఇశ్రాయేలు మట్టిని  మోసుకెళ్తున్నాడు.  

దేవుడు నయమాను అనుకున్నది అనుకున్నట్లు చేస్తే అతను దేవుని మహిమను అంతగా గుర్తించేవాడు కాదు కదా! తనను తానూ తగ్గించుకొని విశ్వాసంలో బలపడేవాడు కాదు కదా! నీ విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది. దేవుడు నీ ద్వారా మహిమను పొందుకోవాలి, నీ విశ్వాసం మరింత బలపడాలి, నీ సాక్ష్యం నీ చుట్టూ ఉన్నవారికి దీవెనగా మారాలి. నయమానుతో పాటు వచ్చిన ఎంతమంది దేవుని వైపు తిరిగి ఉంటారు, తన సాక్ష్యం చూసిన తర్వాత. కనుక దేవుని మర్మమయిన మార్గములను అనుమానించకు, విశ్వాసం విడిచి, దేవుని ఆశీర్వాదాలు కోల్పోకు. నయమాను కోపంతో వెళ్ళిపోయి ఉంటె స్వస్థత పొందేవాడా? ఓర్పుతో ఎలీషా చెప్పినది పాటించాడు, మేలు పొందుకున్నాడు. దేవుని దగ్గరికి నీ ఆలోచనలతో రాకు, కేవలం విశ్వాసంతో రా. అయన దగ్గరికి సమస్యతో రా, పరిష్కారంతో మాత్రం కాదు. నువ్వు ఊహించని మార్గాలు ఆయనే తెరుస్తాడు, కార్యాలు జరిగిస్తాడు. ఆలస్యం జరుగుతుందా, యొర్దాను నది దగ్గరికి వెళ్ళేదాకా అగు, జరుగబోయే అద్భుతం ముందుంది. 

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే వారం మరో వాక్య భాగంతో కలుసుకుందాముఅంతవరకూ దేవుడు  మనందరికి తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్ !! 

16, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

దేవుడంటే విసుగు కలిగిందా?

శీర్షిక (టైటిల్) చూసి బహుశా కొందరికి కోపం కలుగ వచ్చు! కానీ ఇది ముమ్మాటికీ నిజము. చాల మంది విశ్వాసులు ప్రార్థించి, ప్రార్థించి విసిగి పోయి దేవుడు తమను వదిలేసాడు, లేదంటే దేవుడే లేడు అని ఆలోచించటానికి దైర్యం చేస్తారు. అటు పైన ఇదివరకు అసహ్యంగా చూసిన లోక రీతులను కూడా ఆస్వాదించటం మొదలు పెడుతారు. ఒకనాడు దేవుడు చేసిన ఎన్నో మేలులను పూర్తిగా మర్చిపోతారు. ఒక తండ్రిలా, తల్లిలా తమను కాపాడుతూ, వారి అవసరాలను అద్భుత రీతిలో తీర్చిన అయన మహాత్యమును  విస్మరిస్తారు. 

మరి కొంత మంది ఒక్క పెద్ద  ఇబ్బంది రాగానే  "ఏంటి దేవుడు ఇలా చేసేసాడు, అసలు నన్నెందుకు ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడు, పక్క వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు కదా. అన్యులు సైతం ఎంతో ఆనందందంగా ఉన్నారు, జీవముగల దేవుడని నమ్ముకుంటే ఇదేంటి! ప్రార్థన కూడా వినటం లేదు" అనుకుంటూ చిన్నగా దేవుడి నుండి దూరంగా  వెళ్ళి పోతారు. 

కానీ ఒక్క విషయం మర్చి పోతున్నాము! దేవుడు మన అవసరాలు తీరుస్తాడు కానీ, మన ఆడంబరాలు కాదు. అంటే దేవుడు మనలను దీవించాడా? ఎప్పుడు ఇలాగ గొఱ్ఱె తోకలాగే ఉంచుతాడా? ముమ్మాటికీ కాదు. దావీదు 23వ కీర్తనలో ఏమని రాసాడు? "నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది" అని. దాని అర్థం ఏమిటి? నన్ను సమృద్ధిగా దీవించావు అనే కదా! సమృద్ధి అంటే, లేమి లేకపోవటమే కానీ లెక్క లేనంత ఉండటం కాదు. ఆ లెక్కలేనితనం నిర్లక్ష్యం కలిగిస్తుంది,  గర్వం కలిగిస్తుంది, దేవుణ్ణే మరపిస్తుంది. 

మత్తయి  16: "26. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించు కొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయో జనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమి యియ్యగలడు?"

ఈ వచనంలో యేసయ్య ఎం అంటున్నాడు చూడండి!  ఎంత సంపద ఉన్న కూడా చివరకు రక్షణ కోల్పోతే ఏమిటి ప్రయోజనం. ఎవరు కూడా ఇద్దరు యజమానులను సేవించలేరు! వారిలో ఒక్కరు యేసయ్య, మరొకరు ధనము. రక్షణ ఇచ్చే యేసయ్య కావాలా? లోకంలో సుఖపెట్టే ధనం కావాలా? కొందరి విషయంలో ధనం మాత్రమే యజమాని కాదు గాని, వారికి కీర్తి ప్రతిష్టలు కావాలి. వారి గురించి రాత్రికి రాత్రి ఊరంతా, జిల్లా అంత, రాష్ట్రమంతా లేదా దేశమంతా తెలిసి పోవాలి. ఇది కూడా ఒక రకమయిన ఆడంబరమే. దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటున్నది, నీ ద్వారా పది మందికి అయన ప్రేమను తెలుపాలని, అంతే కానీ నిన్ను పది మందిలో గొప్ప చేయటానికి కాదు. అవసరం అనుకుంటే ఆయనే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. 

కీర్తనలు 73: "3. భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించువారినిబట్టి నేను మత్సరపడితిని."

ఈ వచనములో కీర్తన కారుడు భక్తి హీనుల క్షేమం చూసినప్పుడు నేను ఈర్ష్యపడ్డాను, ఎందుకంటే వారు నా ముందు గర్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు అంటున్నాడు. కానీ దేవుడు వారికి సరయిన తీర్పు తిరుస్తాడు. నిన్ను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నది, లోకంలో జీవించే  ఎనభై యేళ్ళ కోసమో లేదా వంద యేళ్ళ కోసమో కాదు. యుగయుగములు ఆయనతో జీవించటానికి అని తెలుసు కోవాలి. అదే 73వ కీర్తనలో 18, 19 వచనములు చూసినట్లయితే "18. నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియున్నావు వారు నశించునట్లు వారిని పడవేయుచున్నావు 19.  క్షణమాత్రములోనే వారు పాడై పోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముట్ట నశించుదురు.

ఈ వచనముల ద్వారా అవగతమవుతున్నది ఏమిటి? దేవుణ్ణి ఎరుగని వారు ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నట్లు కనపడవచ్చు, కానీ చివరకు వారు నశించి పోతారు. ధనవంతుడు, లాజరు ఉపమానంలో యేసయ్య ఏమని చెప్పాడు లూకా 16:19-31 వచనములు దయచేసి చదవండి. 

నువ్వు అనుకున్న పని జరగటం లేదా? నీ ప్రార్థన ఫలించటం లేదా? దేవుడు నీ చేయి విడువలేదు. కానీ  నిన్ను విశ్వాసంలో బలపరుస్తున్నాడు. సమస్య ఉంటేనే కదా సత్తువ పెరుగుతుంది? వ్యాయామం చేయటం అంటే ఏమిటి? బరువులు ఎత్తటం, పరుగులు పెట్టటం, తద్వారా శరీరానికి బలం కలిగించటం. మరి మన విశ్వాసం కూడా బల పడాలంటే శోధన అనే బరువును మోయాలి, ప్రార్థన అనే పట్టుదలతో, విశ్వాసపు పరుగును కొనసాగించాలి. సత్తువ అయిపోతుందా, నిరసపడి పోతున్నావా? అయితే అడుగు నీ దేవుణ్ణి, మొదలు పెట్టిన వాడు, వదిలి పేట్టడు. నిన్ను మధ్యలో దించటానికి ఎత్తుకోలేదు, తనతో జీవింప చేయటానికే నిన్ను రక్షించు కున్నాడు. కాస్త పాటి కష్టానికే చంక దిగుతానని మారాం చేస్తావా? వెలుగును విడిచి చీకటికి దాసోహం అంటావా? కాపరిని వదిలి మోస పోతావా? 

నీకు లేని వాటిని చూపించటమే సాతాను లక్షణం. తద్వారా జీవితంలో అసంతృప్తి, ఆత్మీయ జీవితంలో విసుగు. చూడలేని వాడిని అడిగితె తెలుస్తుంది కళ్ళు ఉన్న వాడి అదృష్టం, కాళ్ళు లేని వాడిని అడిగితె  తెలుస్తుంది  నడవలేని తన దురదృష్టం. ఎటువంటి స్థితి అయినా మార్చగల సమర్థుడు మన దేవుడు. అంతవరకు వేచి చూడటమే విశ్వాసం. విశ్వాసం లేని వాడు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టలేడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది. విశ్వాసం ద్వారా శోధన అనే కొలిమి నుండి శుద్ధ సువర్ణము వలే విలువ పెంచుకొని బయటకు రావాలి కానీ కాకి బంగారంల  విలువ లేకుండా మిగిలి పోకూడదు. విశ్వాసం కోల్పోయి  విసుగు పడుతూ దేవునికి దూరం అవుతున్నావా? 

మీకా 6: "3. నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిమ్ము నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో చెప్పుడి. 4. ఐగుప్తు దేశములోనుండి నేను మిమ్మును రప్పించి తిని, దాసగృహములోనుండి మిమ్మును విమోచించితిని, మిమ్మును నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిర్యాములను పంపించితిని." 

ఈ వచనముల ద్వారా దేవుడు నిన్ను కూడా అడుగుతున్నాడు. ఆయన ఇదివరకు చేసిన మేలులకు సమాధానం ఉందా నీ దగ్గర? అసాధ్యమే అనుకున్న కార్యాలు నీ జీవితంలో జరిగించినప్పుడు, సంతోషంతో కన్నీళ్లు పెట్టి సాక్ష్యం పంచుకున్నావు. మరి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ విశ్వాసం? దేవుడు నీతోనే మాట్లడుతున్నాడు. అయన ప్రేమను చులకనగా చూడవద్దు. విశ్వాసం కోల్పోవద్దు, విసుగు పడవద్దు.  మన విశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంటే సాతాను మన మీద తన ఆధిపత్యం పెంచుకుంటూ ఉంటాడు, తద్వారా మనలను పూర్తిగా నాశనం చేస్తాడు. పాపం అనే తన ప్రపంచంలో సుఖమనే మత్తులో మనలను బంధిస్తాడు. దేవుని మాటలు చేదుగా అనిపిస్తాయి, చేతకాని వారు  పాటించేవిగా గోచరిస్తాయి. 

మరి ఇటువంటి స్థితిని ఎలా అధిగమించాలి? ఈ విసుగు చెందే తత్వం ఎలా ఏర్పడుతుంది? చెట్టు వేళ్ళు ఎంత లోతుగా ఉంటె చెట్టు అంత పచ్చగా ఉంటుంది. కానీ మొక్క వేళ్ళు లోతుగా ఉండవు కనుక కాస్త ఎండ తగలగానే వాడి పోవటం మొదలు పెడుతుంది. విశ్వాసి జీవితం కూడా అటువంటిదే. దేవునితో లోతయిన సంబంధం కలిగి ఉండటం ద్వారా విశ్వాసం పెరుగుతుంది,  తద్వారా ధైర్యం కలుగుతుంది. మరి దేవునితో లోతయిన సంబంధం ఎలా ఏర్పడుతుంది?

కీర్తనలు 1. "1. దుష్టుల ఆలోచనచొప్పున నడువకపాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక 2. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచుదివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. 3. అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదైఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలెనుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును." 

ఈ వచనములలో ఏమి చెప్పబడింది? దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, ఎంతో మంది ఆలా చేయు ఇలా చేయు అని తమకు తోచిన సలహాలు ఇస్తుంటారు. తాము ఎలా బాగుపడింది, చిన్న చిన్న అబద్దాల ద్వారా, మోసాల ద్వారా డబ్బులు ఎలా సంపాదించింది చెపుతుంటారు. వాటిని పాటించక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక, అంటే వారి పిచ్చి పరిహాసాలకు నవ్వకుండా, చతురతకు అబ్బురపడకుండా దేవుని వాక్యమును నిత్యమూ ధ్యానిస్తూ, అనగా పనులన్నీ మానేసి బైబిల్ చదవమాని కాదు గాని, ఎక్కడ ఉన్న, దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, కృతజ్ఞత  పూరితమయిన  సమయము దినమంతా గడుపుతూ ఉండేవారు నీటి కాలువల వద్ద నాటిన చెట్టువలె ఆకు వాడక ఉంటారు. మరియు తగిన సమయంలో ఫలం పొందుకుంటారు.  అంతే కాకుండా వారు చేసే దంతయు సఫల మవుతుంది. ఈ విధంగా దేవునితో లోతయిన సంబంధం విశ్వాసంతో కూడిన ధైర్యం కలిగిస్తుంది, తద్వారా ఈ విసుగు స్థానంలో శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది మన జీవితాలలో చోటు చేసుకుంటాయి. 

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే వారం మరో వాక్య భాగంతో కలుసుకుందాముఅంతవరకూ దేవుడు  మనందరికి తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్ !! 

17, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

పిల్లల మాదిరి విశ్వాసం!

ప్రభువయినా యేసు క్రీస్తు చిన్న పిల్లలను ఎంతగానో ప్రేమించారు. అంతే కాకుండా విశ్వాసులయిన వారికి చిన్న పిల్లల మనస్త్వత్వం ఉంటేనే పరలోకం చేరుకుంటారని కూడా బోధించారు. ఈ విషయమును కాస్త లోతుగా ధ్యానించుకుందాము.  ఎందుకు ప్రభువు చిన్నపిల్లల మనసు కలిగి ఉండాలని సెలవిచ్చారు? పిల్లల విశ్వాసం ఎలా ఉంటుంది? మోషే తర్వాత ఇశ్రాయేలుకు  దేవుని చేత నాయకునిగా ఎన్నుకోబడిన యెహోషువ అమోరీయుల మీద యుద్దానికి వెళ్ళినప్పుడు చేసిన ప్రార్థన క్రింది వచనములలో ఒక్కసారి చూద్దాము. 

యెహోషువ 10: "12. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట అమోరీయు లను అప్పగించిన దినమున, ఇశ్రాయేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసెను సూర్యుడా, నీవు గిబియోనులో నిలువుము. చంద్రుడా, నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనువరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను. అను మాట యాషారు గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది గదా. 13. సూర్యుడు ఆకాశమధ్యమున నిలిచి యించు మించు ఒక నా డెల్ల అస్తమింప త్వరపడలేదు. 14.  యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల పక్షముగా యుద్ధము చేసెను."

యెహోషువను నాయకుడిగా చేసినప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ఇచ్చిన వాగ్దానము ఏమిటంటే అయన ఎదుట ఏ మనుష్యుడు కూడా నిలువలేడని! కానీ ఆ రోజు గడిచి పోతున్నను వారికి విజయం లభించటం లేదు. ఆ సమయంలో యెహోషువ నిరుత్సాహపడలేదు, దేవుని వాగ్దానాలు పని చేయటం లేదని సణుగుకొలేదు. ఎంతో ధైర్యముగా దేవుణ్ణి  ప్రార్థిస్తు, సూర్య చంద్రులను నిలిచిపొమ్మని అడుగుతున్నాడు. మానవ మాత్రుడయినా వ్యక్తికి ప్రకృతిని శాసించటం సాధ్యమా? అతని ప్రార్థనలో సాధ్యసాధ్యాల ప్రస్తావన లేదు. హేతుబద్దమయిన ఆలోచనకు తావు లేదు. సృష్టి కారుడయినా దేవునికి అన్ని సాధ్యమే అన్న విశ్వాసమే కనపడుతుంది. అందుకే తన ప్రార్థన ఫలించింది. ఆ రోజు దేవుడు నరుని మాట విని సూర్య చంద్రుల్ని నిలిపి వేసి వారి తరపున యుద్ధం చేసి వారిని గెలిపించాడు.  

చాల సార్లు చిన్న పిల్లలు తమ తల్లి తండ్రుల స్థితిని, పరిస్థితిని గమనించుకోకుండా అమాయకంగా తమకు  అది కావాలి ఇది కావాలి మారం చేస్తారు. తల్లితండ్రికి  అది సాధ్యమా కాదా అని ఆలోచించారు. ఎందుకంటే హేతుబద్దమయిన ఆలోచన చేసే శక్తి వారిలో ఇంకా రాలేదు. కనుకనే తల్లి తండ్రుల మీద వారికి అంతటి విశ్వాసం. వారు ఎదగటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత హేతు బద్దమయిన ఆలోచనలు పెరిగి తమ కోరికలను అదుపులో ఉంచుకుంటారు. కానీ మనం విశ్వాసంలో ఎదిగిన కూడా ఈ హేతుబద్దమయిన ఆలోచనలు పాటిస్తూ మన ప్రార్థన విన్నపాలు నియంత్రించుకుంటాము. తద్వారా మన విశ్వాసమును  చిన్నబుచ్చుకుంటూ దేవునికి మన పట్ల ఉన్న ప్రణాళికలు చేజార్చుకుంటుంటాము.  

కానీ మన పరలోకపు తండ్రికి అన్ని సాధ్యమే అన్న విషయం మరచిపోతాము! అయన సజీవమయిన దేవుడు! సర్వ శక్తి మంతుడు, సర్వాధికారి, కేవలం నోటి మాట చేత సకలము సృస్థించిన దేవుడు. అయన మన నుండి కోరుకుంటున్నది మన స్వబుద్ధి ప్రకారం కాకుండా అనగా పరిస్థితులను బట్టి, సాధ్యమా కాదా అని అలోచించకుండా పూర్ణ హృదయముతో అయన యందు విశ్వాసము ఉంచటము మరియు మన ప్రవర్తన అంతటి యందు అయన అధికారమును ఒప్పుకోవటం అనగా ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించటం, అప్పుడు ఆయనే మన త్రోవలను సరళం చేస్తాడు. అటువంటి అమాయకత్వముపరాధీనత మరియు విశ్వాసము చిన్న పిల్లల్లోనే సాధ్యము.  ఇలాగ నమ్మటం ఎంతవరకు సురక్షితము అన్న సందేహము వలదు.  క్రింది వచనంలో యేసయ్య ఏమని బోధిస్తున్నాడు చదవండి!

మత్తయి  7: "10. మీరు చెడ్డ వారై యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి యీవుల నియ్య నెరిగి యుండగా 11. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును."

పాపులము, చెడ్డ వారమయిన మనమే మన పిల్లలకు ఉన్నతమయిన జీవితం ఇవ్వాలని ఆరాటపడుతూ ఉంటాము కదా! మరీ పరిశుద్ధుడు, ఏ తప్పు ఎరుగని సృష్టి కారుడయినా దేవుడు మన కోసం ఎంత గొప్పదయినా జీవితం దాచి ఉంటాడు. కేవలం అయన మీద విశ్వాసంతో ముందుకు సాగటమే మనం చేయవలసింది.  బైబిల్ లో ఎక్కడ కూడా సాధ్యాసాధ్యాలు చూడమని చెప్పలేదు, కేవలం విశ్వాసం మాత్రమే చూపుమని చెప్పబడింది. పరిస్థితులు ఎంత ప్రతికూలమయిన, నీకెందుకు! నాలో మీరు ఉండి, నా మాటలు మీలో ఉంటె నా నామములో  మీరు ఏదడిగినా ఇస్తాను అని చెప్పింది అయన! అవన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు. నువ్వు చేయవలసింది విశ్వాస పూరితమయిన  ప్రార్థన! నీ సర్వము ఆయనకు అప్పగించటమే నీ ముందున్నా కర్తవ్యం. 

ఒక తండ్రి తన కుమారునితో  నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తే సైకిల్ కొనిపెడుతాను అన్నాడనుకుందాం. ఇక ఆ పిల్లాడు రాత్రి పగలు చదివి ఫస్ట్ వస్తాడు. వాడి దృష్టి బహుమానంగా వచ్చే సైకిల్ మీదే ఉంటుంది తప్ప తండ్రికి  సైకిల్ కొనటం ఆసమయంలో సాధ్యమా కాదా అని వాడికి పట్టదు.  కానీ పరలోకపు తండ్రికి  అసాధ్యం ఏమి లేదు. ఆ పిల్లాడు కష్టపడి చదివినట్లుగా, విశ్వాసంతో అయన ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ పార్థిస్తే ఆయన చెయ్యలేని కార్యం ఉందా? నిన్ను నువ్వు ఆయనకు సమర్పించుకుంటే నీ ద్వారా ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయటానికి అయన ఎదురుచూస్తున్నాడో నీకు తెలుసా! 

యేసు క్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలలో ప్రాముఖ్యమయినది అయిదు రొట్టెలు, రెండు చేపలతో అయిదు వేల మందికి భోజనం పెట్టటం. ఇది ఏలా సాధ్యం అయింది? ఒక్క చిన్నవాడు నిస్వార్థంగా తన దగ్గర ఉన్న సమస్తమును అనగా అయిదు రొట్టెలు, రెండు చేపలు అప్పగించటం ద్వారా. యేసయ్య కార్యం చేసింది దానివాళ్లనే అని చెప్పటం నా ఉద్దేశ్యం కాదు. కానీ ఒక్క చిన్నవాడు దేవుని కార్యం కోసం తన గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం యేసయ్య మీది విశ్వాసంతో ఎంతో పెద్దమనసుతో ప్రవర్తిస్తే, దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేసాడు తన ద్వారా! 

యోహాను 6: "9. ఇక్కడ ఉన్న యొక చిన్న వానియొద్ద అయిదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని, యింత మందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా 10. యేసు జనులను కూర్చుండబెట్టుడని చెప్పెను. ఆ చోట చాల పచ్చికయుండెను గనుక లెక్కకు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూర్చుండిరి. 11. యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞ తాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్నవారికి వడ్డించెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను;"

విశ్వాసులము అని చెప్పుకొనే మనము అటువంటి నిస్వార్ధమయిన అప్పగింపు చేయగలమా? అయ్యో ఉన్నదంతా యేసయ్యకు ఇచ్చేస్తే నాకు ఆకలి వేస్తె ఎలా? అని ఆ పిల్లాడు అనుకోలేదు, తన దగ్గర ఉన్నది దాచుకోలేదు కదా! ఏమి ఉన్న సరే యేసయ్య చూసుకుంటాడు అనుకున్నాడు! విశ్వాసంతో తన దగ్గర ఉన్నది సమర్పించాడు. అతనితో పాటు ఆ ప్రసంగానికి వచ్చిన మరి కొంతమంది దగ్గరయిన ఆహారం ఉండి ఉంటుంది, కానీ మా దగ్గర ఇది ఉంది అని వారెవ్వరు ముందుకు రాలేదు. వారు ఎంతగా సిగ్గుపడి ఉంటారో తమ ఆవిశ్వాసనికి.  అటువంటి సిగ్గు మనం కూడా పడుదామా? లేక విశ్వాసముతో దేవుని గొప్ప కార్యాలు చవిచూద్దామా? 

సహోదరి, సహోదరుడా అందుకే పిల్లలవంటి విశ్వాసం దేవుడు మననుండి కోరుకుంటున్నాడు. అధైర్యపడవద్దు, అనుమానపడవద్దు, సాధ్యాసాధ్యాలు లెక్కలు వేయొద్దు. నీకు మేలయినది, నీకు శ్రేష్ఠమయినది ఇవ్వటానికి మన దేవుడు ఎదురుచూస్తున్నాడు. 

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే వారం మరో వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తానుఅంతవరకూ దేవుడు  మనందరికి తోడై ఉండును గాక!

19, జూన్ 2021, శనివారం

ప్రభువు రాకడకు సిద్దపడుతున్నావా?

ప్రభువు నందు విశ్వాసముతో మారు మనసు పొంది, నూతనముగా జన్మించి, ప్రభువయినా యేసు క్రీస్తును హృదయములలో నిలుపుకుని, అయన ప్రేమను ప్రతిఫలింపఁజేయ ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అయన రాకడకు సిద్దపడుతున్నారా? ప్రస్తుతం లోకములో జరుగుతున్నా పరిస్థితులు అత్యంత ఆందోళనకరంగా ఉంటున్నాయి. యేసు ప్రభువు తన రెండవ రాకడను బట్టి అయన బోధనలలో ప్రవచించిన విషయములవలే గోచరిస్తున్నాయి. పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో అన్న మాటలు చూడండి క్రింది వచనంలో:

ఎఫెసీయులకు 5: "15. దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, 16.  అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి."


దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును సద్వినియోగము చేసుకొమ్మని, అజ్ఞానుల వలే కాక జ్ఞానులవలె నడచుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నాడు పౌలు. విశ్వాసంలోకి వచ్చిన కొత్తలో ఉన్నంత ఆరాటం, దేవుడి మీద ఇష్టం తగ్గిపోతూ ఉంటాయి చాలామందిలో. రాను రాను మునుపటి స్థితికి కూడా వెళ్ళిపోతారు. తేడా ఒక్కటే ఏమిటంటే, అప్పుడు అన్యులుగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నారు. ఎందుకిలా జరుగుతుంది? దేవుడి అనంత ప్రేమను వారు తెలుసుకున్నారు. ఏం చేసిన క్షమిస్తాడు, మరోసారి "క్షమించు ప్రభువా" అని రొట్టె, ద్రాక్షరసం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు.  మనలను మనం మోసం చేసుకోవచ్చు కానీ, దేవుణ్ణి మోసం చేయలేము. ప్రతి హృదయము తలంపులు ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. వాటిని బట్టే మనకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. నువ్వు నిజంగా మారాలని ఆరాటపడుతున్నావా! నీ శరీరంతో పోరాటం చేస్తూ ఓడిపోతున్నావా, లేక పరిశుద్దాత్మ గద్దింపును లెక్కచేయక బుద్ధిపూర్వకంగా పడిపోతున్నావా? అదే నిజమయితే నీ ప్రయాణం ప్రభువు రాకడ వైపు సాగటం లేదు. 

యవ్వనస్తులారా, కొన్ని నిమిషాల సుఖం కోసం దేవుడు మీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలు తప్పిపోకండి. నిన్ను జగతు పునాది వేయక ముందే అయన ఏర్పరచుకున్నాడు. కనుకనే నీకు ప్రభువునందు విశ్వాసం కలిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి వాని విశ్వాసమునకు కారణభూతుడు ఆయనే. వేయిమంది భార్యలు, సర్వ సౌఖ్యాలు అనుభవించిన సొలొమోను ఏమని రాస్తున్నాడు ప్రసంగిలో ఒక్కసారి చూడండి!

ప్రసంగి 12: "1. దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే, 2.  తేజస్సునకును సూర్య చంద్ర నక్షత్రములకును చీకటి కమ్మకముందే, వాన వెలిసిన తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ బాల్యదినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము."

సొలొమోను గారు అన్ని అనుభవించిన తర్వాత వాటిలో ఏ సుఖం లేదని ముసలి ప్రాయంలో ఈ విషయాలు రాస్తున్నారు. అయన విషయంలో ఆలస్యం జరిగిపోయింది. కనుకనే మనలను హెచ్చరించే ఈ మాటలు దేవుడు తన గ్రంథంలో అనుమతించాడు. బాల్యమునందే దేవుణ్ణి తెలుసుకొని నడుచుకొనుట, ఆయనను స్మరించుట మేలయినదని తెలుపుతున్నాడు. మనకు ఇంకా సమయం ఉంది అనుకోని వ్యర్థమయిన, అశాశ్వతమయిన వాటికై అణగారిపోకండి. ప్రభువు రాకడ  ఎప్పుడో ఎవరికీ తెలియదు!

2 పేతురు  3: "10. అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించి పోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదన 11.  ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు, 12. దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను."

ప్రభువు దినము దొంగవలే వస్తుందని పేతురు గారు రాస్తున్నారు. యేసు క్రీస్తును శిష్యులు ఆ దినము గురించి అడిగినప్పుడు తండ్రికి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు అని చెప్పారు. కనుకనే ఆ దినము చెప్పకుండా, దొంగవలే వస్తుందని పరిశుద్దాత్మ పలుమార్లు రాయించాడు. దొంగను ఎదురుకోవటానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం? గట్టిగా తలుపులు బిగించి తాళలు వేసేసి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాము. ఆలాగుననే మనం కూడా ఆత్మీయంగా పరిశుద్దమయిన ప్రవర్తనతో, భక్తితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పేతురు గారు రాస్తున్నారు. 

1 థెస్సలొనీకయులకు  5: "4. సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచ్చుటకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారుకారు. 5.  మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యున్నారు; మనము రాత్రివారము కాము, చీకటివారము కాము. 6.  కావున ఇతరులవలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులముకాక యుందము."

పరిశుద్దాత్మ దేవుడు పౌలు గారిని ప్రేరేపించి పై వచనం  రాయించాడు చూడండి. దొంగ వలే వచ్చు ఆ దినమునకు భయపడటానికి మనం చీకటిలో ఉండువారం కాదు. దొంగ ఎప్పుడు చీకటిలోనే వస్తాడు కనుక చీకటిలో ఉన్నవారు మాత్రమే ఆ దినమును గురించి భయపడతారు.  కానీ మనము క్రీస్తు ద్వారా  నిత్యమూ వెలుగులో కొనసాగువారము. మన వెలుగు దేవుని వాక్యము మరియు  ప్రభువయినా యేసుక్రీస్తు. చీకటిలో ఉన్నవారు ఆత్మలో నిద్రపోతారు. లోకరీతులకు ఆకర్షితులయి, తాగుబోతులుగా, దుర్నీతిని అనుసరిస్తూ సాతాను సంబంధులుగా ఉంటారు.  కానీ వెలుగులో ఉన్న మనము మెలుకువగా ఉండవలెనని పౌలుగారు మనలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మెలకువగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? 

1 థెస్సలొనీకయులకు  5: "15. ఎవడును కీడునకు ప్రతికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ చూచుకొనుడి;మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 16. ఎల్లప్పుడును సంతోషముగా ఉండుడి; 17. యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి; 18. ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము. 19. ఆత్మను ఆర్పకుడి. 20.  ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి. 21.  సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి. 22.  ప్రతి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి." 

పై వచనములలో చెప్పిన విషయాలు కష్టతరంగా తోయటం సహజమే. కానీ అసాధ్యమయిన విషయాలు మాత్రం కావు. కీడుకు ప్రతి కీడు చేయక పోవటం, మనుష్యులందరికి మేలు చేయటం, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండటం. ఆలాగుననే ఏడ తెగక ప్రార్థన చేయటం, ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించటం,  ఎందుకంటే దేవుడు మన మేలు కొరకే దేనినయినా అనుమతిస్తాడు గాని మనకు కీడు చేయుటకు మాత్రం కాదు. 

ఆత్మను మండే స్థితిలో ఉంచుకోవటం, అంటే పరిశుద్దాత్మ గద్దింపును అనుసరించటం ప్రాముఖ్యమయినది. ఆలాగుననే ప్రవచనములు నిర్లక్ష్యం చేయక, ప్రతి దానిని విచారించి మేలయినది ఆచరించటం. అనగా లోక రీతిని బట్టి కాకుండా దేవుని వాక్యములో నుండి గ్రహించి పాటించటం. మరియు సమస్తమయిన కీడుకు దూరంగా ఉండటం. 

వీటన్నింటికి కట్టుబడి ఉన్ననాడు, పరిశుద్దాత్మ దేవుడు మనలను నడపటానికి తోడుగా ఉంటాడు, మనలను పిలుచుకున్న దేవుడు నమ్మకమయినవాడు. ప్రభువయినా యేసుక్రీస్తును ప్రేమించిన దేవుడు మనలను కూడా అలాగే ప్రేమిస్తున్నాడు. అయన చిత్తమును నెరవేరుస్తూ, అయన ఆజ్ఞలు పాటించటమే మనం చేయవలసింది. 

1 థెస్సలొనీకయులకు  5: "9. ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా రక్షణపొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగ్రతపాలగుటకు నియమింపలేదు."

పై వచనము చూడండి ఎంత ధైర్యం నింపుతుంది. దేవుడు మనలను ఏర్పరచుకున్నది ప్రభువయినా యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షించటానికే గాని మన పాపముల నిమిత్తం శిక్షించటానికి మాత్రం కాదు. దేవుడు తలపెట్టిన కార్యములు పూర్తీ చేయకుండా వదిలిపెడుతాడా? నిన్ను రక్షించటానికే కదా విశ్వాసం ఇచ్చింది! అయన మార్గములు అనుసరిస్తే చాలు నిన్ను మార్చుకోవటం ఆయనకు అసాధ్యమా?  కనుక సహోదరి, సహోదరుడా - ప్రభువు రాకడకై సిద్ధపాటులో  అలక్ష్యం వలదు! రక్షణ విషయంలో నిర్లక్ష్యం కూడదు. 

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే వారం మరో వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాక

15, మే 2021, శనివారం

దేవుడు ప్రేమలేని వాడా?

దేవుని స్వభావమును ఎరిగిన వారు ఎవ్వరు కూడా దేవుడు ప్రేమలేని వాడని ఆలోచించలేరు! కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నా పరిస్థితులను బట్టి, లోకంలో చెలరేగిపోతున్న కరోనా విలయ తాండవం ద్వారా నశించిపోతున్నా ప్రజలను బట్టి, మరణాల సంఖ్యను బట్టి, ఇటువంటి ప్రశ్నలు తలెత్తడం అత్యంత సహజమే. దేవుడు ఎన్నోమారులు తన ప్రేమ స్వభావమును ప్రత్యక్ష పరచుకున్నాడు. అయన ఎంత ప్రేమమయుడో తెలుకోవాలంటే పవిత్ర బైబిల్ గ్రంథం నుండి ఒక రాజు గురించి  తెలుసుకుందాం. 

అతను దేవుని కృపను పొంది, 15 సంవత్సరాలు అధిక ఆయుష్షు పొందిన హిజ్కియా కుమారుడయినా మనష్షే. ఇతని గురించి బైబిల్ గ్రంథం అత్యంత హీనమయిన వాడని సెలవిస్తోంది. 

2 దినవృత్తాంతములు 32: "33.  హిజ్కియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా జనులు దావీదు సంతతివారి శ్మశానభూమి యందు కట్టబడిన పైస్థానమునందు అతని పాతిపెట్టిరి. అతడు మరణ మొందినప్పుడు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురస్థులందరును అతనికి ఉత్తర క్రియ లను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనష్షే అతనికి మారుగా రాజాయెను."

2 దినవృత్తాంతములు 33: "1. మనష్షే యేలనారంభించినప్పుడు పండ్రెండేండ్లవాడై యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవత్సరములు ఏలెను. 2.  ఇతడు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళ్ల గొట్టిన అన్యజనులు చేసిన హేయక్రియలను అనుసరించి, యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడచెను."

పై వచనములు చూస్తే ఇతని ప్రవర్తన ఏమిటో తెలుస్తుంది. మోషే ధర్మ శాస్త్రమును తృణీకరించాడు. దేవుని మందిరములో తానూ చేయించిన దేవత విగ్రహ మూర్తులను ప్రతిష్టింప జేశాడు. యాబై ఏళ్ళుగా ప్రజలను రాచి రంపాన పెట్టాడు, ప్రజలకు దేవుణ్ణి పూర్తిగా దూరం చేసాడు. అప్పుడు దేవుడు మనష్షే మీదికి అష్షూరు రాజు సైన్యాధిపతులను రప్పించాడు. అతడు బబులోనుకు బందీగా తీసుకోనిపోబడ్డాడు. ఆసమయంలో అతని అహంకారం పూర్తిగా అణగారి పోయింది. 

2 దినవృత్తాంతములు 33: "12.  అతడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు తన దేవుడైన యెహోవాను బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సన్నిధిని తన్ను తాను బహుగా తగ్గించు కొని. 13. ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని విన్నపములను ఆలకించి యెరూషలేమునకు అతని రాజ్యములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచ్చినప్పుడు యెహోవా దేవుడై యున్నాడని మనష్షే తెలిసికొనెను."

పై వచనములలో అతను దేవునికి తనను తాను తగ్గించుకొని ప్రార్థించగా తిరిగి అతణ్ణి  రాజ్యములోకి తీసుకోని వచ్చాడు. అసలు ఇది సాధ్యమేనా? బందీగా వెళ్లిన ఏ రాజయిన తిరిగి తన రాజ్యంలోకి రావటం జరుగుతుందా? దేవుని కార్యం కాక మరేమిటి? అందుకే మనష్షే దేవుని గొప్పతనం తెలుసుకున్నాడు. అప్పటి నుండి తానూ కట్టించిన ఇతర దేవతల విగ్రహాలు కూలిపించాడు, బలి పీఠములు బద్దలు కొట్టించాడు. దేవుడయినా యెహోవాను మాత్రమే ఆరాధించాలని ఆజ్ఞాపించాడు. పశ్చాత్తాప పడిన ఒక దుర్మార్గపు రాజుకు దేవుని క్షమాపణ లభించింది. తనను యాభై ఏళ్ళుగా నిరాకరించి, తన ప్రజలను తనకు దూరం చేసిన వాడిని, క్షమించి ఆదుకున్న దేవునికి ఎంత ప్రేమ ఉండాలి? ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో, మరెన్నో బైబిల్ నందు మనం చూడవచ్చు. 

సహోదరి, సహోదరుడా ఒక్కసారి ఆలోచించు! ప్రపంచం ఎటువైపు వెళ్తోంది. ఎటు చూసిన అశ్లిలత, విచ్చలవిడితనం, మోసాలు, నేరాలు. ఆఖరికి దేవుడి పేరిట కూడా వ్యాపారం. మరి దేవుడు వీళ్ళందరినీ దారికి తీసుకు రావాలి కదా? మానవులు పశ్చాత్తాప పడి సక్రమ మార్గంలో సాగాలి కదా? డబ్బు ఉందన్న గర్వం కూడా ఎవరిని కాపాడలేక పోతోంది. ఈ మాటలన్నీ దేవుడు ఏనాడో తన గ్రంథంలో రాయించాడు. 

జెఫన్యా 1: "18. ​యెహోవా ఉగ్రత దినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తప్పింప లేకపోవును, రోషాగ్నిచేత భూమియంతయు దహింప బడును, హఠాత్తుగా ఆయన భూనివాసులనందరిని సర్వ నాశనము చేయబోవుచున్నాడు."

పేద లేదు, ధనిక లేదు అందరు ఏక రీతిగా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు, చావు నుండి తప్పించుకోలేక పోతున్నారు. డబ్బు ఉండి కూడా సరైన వైద్యం అందక చనిపోతున్న వారు ఎందరో! చనిపోయిన వారందరు చెడ్డవారని నేను చెప్పటం లేదు! కానీ దేవుని కరుణ పొందాలంటే ఆయనను ఆశ్రయించటమే తుది అగత్యము. అభివృద్ధిని చూసి, సాంకేతితను చూసి దేవుడి ఉనికినే ప్రశ్నించిన ప్రపంచం, కంటికి కూడా కనపడని కీటకంతో యుద్ధం చేస్తోంది. 

జెఫన్యా 2: "15. నావంటి పట్టణము మరి యొకటి లేదని మురియుచు ఉత్సాహపడుచు నిర్విచార ముగా ఉండిన పట్టణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను స్థలమాయెనే అని దాని మార్గ మున పోవువారందరు చెప్పుకొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమ్మని చేసైగ చేయుదురు." 

పై వచనం చూడండి, నా వంటి వారు లేరు, నాకున్న రక్షణ కోటలు ఎవరు ఛేదించగలరు అని గర్వపడిన ఒక పట్టణము ఎలా నశించిపోతుందో దేవుడు జెఫన్యా ప్రవక్త ద్వారా చెపుతున్నాడు. మానవాళి కూడా అటువంటి గర్వంతోనే నిండియుండి. మనకున్న టెక్నాలజీకి దేన్నైనా సాధిస్తాం అనుకుంది, చివరకు దేవుడు ఉన్నడా అన్న దగ్గరి నుండి అసలు దేవుడి అవసరమే మానవాళికి లేదు, సృష్టి అంత దానంతట అదే ఉద్బవించింది అన్న దగ్గరికి వచ్చేసారు. ఇది మూర్కత్వం కాక మరేమిటి? సృష్టి కర్తను మరచి సృష్టిని ఆరాధించే వారు కొందరు, అసలు సృష్టికర్తే అవసరం లేదు అనే వారు మరికోందరు! 

ప్రియా సంఘమా, సమయం లేదు! త్వరపడు. ప్రభువు చెప్పిన తన ఘడియలు రావటానికి ఎంతో కాలం పట్టదు సుమా. ఇంతవరకు ప్రభువు నందు విశ్వాసములో పడుతూ లేస్తూ సాగుతున్నావేమో, కానీ ఇప్పుడు పరుగు పెట్టటమే ఆవశ్యకం!  వద్దు! ఆ చెత్త సీరియల్స్ ఆపేయ్, ఆ కుళ్ళు జోకుల ప్రోగ్రామ్స్ మానెయ్! ఆ బూతు సినిమాలు చూస్తు నీ హృదయమును అపవిత్రం చేసుకోకు, ఆత్మీయతలో నశించి పోకు! వారందరు యుగ యుగములు దహించబడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు. కానీ నీవు దేవుడి చేత ఎన్నుకోబడ్డావు. చివరికి తప్పిపోతావా? దేవుని దుఃఖముకు కారణం అవుతావా?

జరుగుతున్నా విపత్తులను చూసి అధైర్యపడవద్దు. నీ తల వెంట్రుకలు ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా నీకు తెలియదు. కానీ దేవునికి వాటి సంఖ్యలు కూడా తెలుసు! అంటే ఏది మొదటిది, ఏది రెండవది ఈ విధంగా అయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు. అయన చిత్తం లేకుండా  నిన్ను ఏది ఏమి చెయ్యలేదు. ఆలా అని విచ్చలవిడిగా తిరగవద్దు.  ఐగుప్తు లో చివరి తెగులు సంహార దూత వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలు వారిని భయట తిరగమనలేదు, గొర్రె పిల్ల రక్తం తమ ఇంటి ద్వారాలకు పూసుకొని ఇంట్లో భద్రంగా ఉండమన్నాడు. మనం చేయవలసింది కూడా అదే! 

2 దినవృత్తాంతములు 7: "14. నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముతాము తగ్గించుకొని ప్రార్థనచేసి నన్ను వెదకి తమ చెడుమార్గములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును."

పై వచనములో దేవుడు మన నుండి ఆశిస్తున్నా ప్రవర్తనను సెలవిస్తున్నాడు. మన పాప దోషములు గుర్తించి దేవుని క్షమాపణకై మొఱ్ఱ పెట్టవలెను, తద్వారా అయన మన పాపములను క్షమించి, మనం నివసించు దేశమును స్వస్థపరుస్తాడు.  ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేది అల్ప జ్ఞానులము అయినా మనకు అందని సమాధానాలు. కొందరు స్వాములు ఫలానా నెలకు కరోనా తగ్గిపోతుంది అంటారు, కానీ ఏ సంవత్సరమో చెప్పరు, ఎప్పుడు తగ్గితే అప్పుడే అని మాట మార్చేయొచ్చూ.  కానీ మన దేవుడు ఆలా కాదు ప్రియులారా! అయన నరుడు కాదు మాట ఇచ్చి తప్పటానికి! భూమ్యాకాశాలు గతించిన అయన మాట గతించిపోదు. ఎందుకంటే అయన ఆది, అంతం లేని వాడు, సజీవుడు, ఉన్నవాడు. అయన ప్రేమ నిత్యం,  అయన మార్గం సత్యం. దేవుడికి మరో పేరే ప్రేమ అని మనకు బైబిల్ లో ఏ పుస్తకములో ఏ అధ్యాయం చదివిన అవగతమవుతుంది. కనుక అధైర్యపడి విశ్వాసం కోల్పోవద్దు, కడవరకు సాగిపోదాము, పరలోకం  చేరేవరకు. 

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే వారం మరో వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాక! 

17, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

ప్రసంగం చెయ్యాలనుకుంటున్నావా?

బైబిల్ చదవటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ప్రతి విశ్వాసి ఆశపడే విషయం ఏమిటంటే, తనకు తెలిసిన మరియు  అర్థం అయిన  దేవుని మాటలు తోటి వారితో పంచుకోవాలని. తద్వారా వారికి ఆదరణ కలిగించటంతో పాటు వారి విశ్వాసమును బలపరచటం మరియు దేవుడు తమతో మాట్లాడిన పలుకులు సాక్ష్యముగా పంచుకోవటం జరుగుతుంది. పరిశుద్దాత్మ దేవుడు సంఘము క్షేమాభివృద్ధి దృష్ట్యా మనకు కొన్ని ఆత్మీయ వరములు అనుగ్రహిస్తాడు! ఇదివరకు మనం తెలుసుకున్నాం. వాటిలో ఒక్కటి,  బోధ చేయటం లేదా ప్రసంగం చేయటం. అయితే దేవుని వాక్యములో చెప్పబడిన కొన్ని హెచ్చరికలు గమనించి బోధచేయటం మంచిది.

యాకోబు 3: "1. నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి."

పై వచనములో యాకోబు గారు ఏమంటున్నారు? బోధకులయినా వారికి తీర్పు కఠినముగా ఉంటుందని తెలుపబడింది.  ఎందుకు? పరిశుద్దాత్మ నడిపింపు లేకుండా, దేవుని పిలుపు లేకుండా బోధించినట్లయితే కేవలం తమకున్న లోక జ్ఞానమును బట్టి దేవుని మాటలు బోధించిన వారుగా మారిపోతారు. తద్వారా సాటి సహోదరులకు లేదా సంఘమునకు వాక్యమునకు విరుద్ధముగా బోధించి వారిని నశింపచేసిన వారు అవుతారు కనుక. సహోదరి, సహోదరుడా! యేసయ్య ప్రేమ నీలో నిజంగా ఉందా? నీ జీవితం అయన ఆశించినట్లుగా కొనసాగుతుందా? ప్రభువు అనుమతి నీకు ఉందా? లేక సంఘములో పెద్దలు ప్రోత్సహిస్తే నాలుగు మాటలు ఇంటర్నెట్ లో చూసి, వ్యాఖ్యానాలు చదివి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నావా? ఇంటర్నెట్ లో సంచికలు చూడటం, వ్యాఖ్యానాలు చదవటం తప్పు అని చెప్పటం లేదు! కానీ నిశ్చయముగా వాటిని నమ్ముతున్నావా? దాని ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తున్నావా? కనీసం జీవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? నువ్వు చెప్పే విషయం మీద  పూర్తీ అవగాహనా పొందుకున్నావా? 

1 తిమోతి 1: "7. నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపక పోయినను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులై యుండగోరి విష్‌ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి."

పౌలు గారు తిమోతి తో ఏమంటున్నారు గమనించండి! కొంతమంది దేవుని వాక్యము మీద పూర్తి అవగాహనా లేకుండా, వాటిని పూర్తిగా నమ్మక పోయినను బోధకులుగా మారిపోతున్నారు. తమ జ్ఞానము చొప్పున లోకపరమయిన ఉదాహారణలతో,  ఛలోక్తులతో ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటారు! ప్రసంగంలో ఎన్ని లోకపరమయిన ఉదాహరణలు ఉంటె అంతగా ఆ బోధకుడు సిద్దపడి రాలేదు అని అర్థం! బైబిల్ బోధించటానికి బైబిల్ లో లేని ఉదాహరణలు, సంఘటనలు దేనికి? ఏదయినా విషయాన్నీ విశదీకరించటానికి ఉపయెగించటం తప్పు కాదు, కానీ సినిమాల ఉదాహరణలు సైతం ప్రసంగంలో ప్రస్తావించటం, విశ్వాసులకు ఎటువంటి సందేశాలు అందిస్తుంది? పాస్టర్ గారు సినిమా ఉదాహరణ చెప్పారు కాబట్టి, సినిమాలు చూడటం తప్పు కాదన్నమాట అని సంఘం అనుకొంటే తప్పు ఎవరిదీ? ఆ బోధకునికి తీర్పు ఎలా ఉంటుంది? 

మత్తయి 15: "14. వారు గ్రుడ్డివారైయుండి గ్రుడ్డివారికి త్రోవ చూపువారు. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన యెడల వారిద్దరు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను." 

పై వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఏమంటున్నాడు! పరిసయ్యులు గ్రుడ్డి వారిగా ఉన్నారు, మరియు వారు ఇతరులకు త్రోవ చూపుతూ వారిని కూడా గ్రుడ్డి తనములో నడుపుతున్నారని. ఇద్దరు కలిసి గుంటలో పడిపోతారని. సొంత జ్ఞానమును బట్టి బోధించు వారు, సంఘమునకు ఆనుకూలంగా బోధించువారు అంటువంటి వారె. ఇటువంటి బోధ వలన సంఘములో  ఎంటువంటి అభివృద్ధి ఉండబోదు. ప్రతి ఆదివారం మందిరమునకు వస్తున్నాం, చాల భక్తిపరులుగా ఉన్నాం అన్న భ్రమలో విశ్వాసులను ఉంచుతున్నారు. దేవుని ప్రేమతో పాటు, అయన రోషమును కూడా బోధించాలి. పవిత్రత యొక్క ప్రాముఖ్యత, రక్షణ యొక్క విశిష్టత వివరించాలి మరియు మారు మనసు యొక్క ఆవిశ్యకతపై అవగాహనా పెంచాలి. అలాగ జరుగనిచో సంఘమంతా కూడా ఒకప్పుడు నీకొదేము వలే  యేసయ్య  చేత గద్దింపబడినట్లుగా ఉండిపోతుంది. 

యోహాను 3: "9. అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధ్యములని ఆయనను అడుగగా 10.  యేసు ఇట్లనెనునీవు ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా?11.  మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుచున్నాము, చూచినదానికే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము, మా సాక్ష్యము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను."

"తిరిగి జన్మించాలి" అన్న యేసయ్య మాటలను నీకొదేము అర్థం చేసుకోలేని సందర్భంలో  యేసయ్య  నీకొదేముతో అన్న మాటలు పై వచనంలో చూశాం కదా. బోధకుడైన నీకొదేము ఈ సంగతులన్నియు ఎరిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే పరిశుద్దాత్మ ఈ సంగతులను ఏనాడో పాత నిబంధన గ్రంథంలో రాయించాడు  (యెహెజ్కేలు 11:19 మరియు యిర్మీయా 32:39-40). 

కారణం ఏమయినప్పటికీ ఈ సంగతులు ఇశ్రాయేలు వారికి యేసయ్య వచ్చే వరకు బోధింపబడలేదు. బోధ అనేది తల్లి, తండ్రుల నుండి సంక్రమించే ఆస్థి కాదు. దేవుని పిలుపు! ఎటువంటి అవగాహనా లేని చిన్న చిన్న పిల్లలతో కంఠస్థం చేయించి ప్రసంగాలు చేయిస్తున్నారు. ఏ అనుభవ జ్ఞానము లేని తమ పిల్లల చేత బలవంతంగా, సంఘము ముందు నిలబెట్టి, దేవుని వాక్యాలు వల్లే వేయిస్తున్నారు. ఆ సంఘము ఎటు వైపు వెళుతుంది? ప్రసంగం అంటే నాలుగు బైబిల్ వాక్యాలు గుర్తుంచుకొని  అర్థం చెప్పటం కాదు! దేవుని  మాటలు సంఘమునకు తెలపటం! విశ్వాసుల ఆత్మలకు ఆత్మీయ ఆహారం అందించటం. అంటువంటి భాద్యత నిర్వహించటానికి దేవుడు ఎవరిని పడితే వారిని ఎన్నుకుంటాడా? మరి ఎవరిని ఎన్నుకుంటాడు? 

యిర్మీయా 15: "19. కాబట్టి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు నాతట్టు తిరిగినయెడల నీవు నా సన్నిధిని నిలుచునట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పింతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు గురుతుపట్టినయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతట్టునకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి తట్టునకు తిరుగకూడదు"

పై వచనములో ప్రవక్త అయినా యిర్మీయా తనకు వస్తున్న శ్రమలను బట్టి తనను తానూ నిందించుకొని, నిరాశను వెలిబుచ్చినప్పుడు, దేవుడు తనతో అంటున్న మాటలు చూడండి! నిరాశను వదిలి, శ్రమలను బట్టి దుఃఖపడక ఉంటె తన సన్నిధికి తిరిగి రప్పిస్తానని అంటున్నాడు. ఏవి నీచములో, ఏవి ఘనములో ఎరిగి అందుకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తే తన నోటివలె ఉంటాడని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. అలాగే ఇతరులు నీలాగా మారాలి కానీ నీవు వారి వలె మారకూడదు. అనగా లోకమంతా చెడు వైపు నడచిన నీవు మాత్రం వారికి ఆదర్శంగా ఉండాలి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అంటువంటి ప్రవర్తన నీకు అలవడిందా? మంచి, చేడు  గుర్తించి లోకములో ప్రత్యేకించినట్లుగా ఉంటున్నావా? లేక నూటికి తొంబై తొమ్మిది మంది అలాగే ఉన్నారు నేను కూడా అలాగే ఉండాలి కాబోలు అని ప్రసంగంలో కూడా అటువంటి ఉదాహరణలు, అంటువంటి ఛలోక్తులు కలుపుతున్నావా? సహోదరి సహోదరుడా! దేవుని నోటి వలె ఉండటం ఎంతో ధన్యమయిన విషయం. దానిని చులకనగా తీసుకోకండి. మన అర్హతను పరిశీలించండి, దేవుని పిలుపు కై కనిపెట్టండి. 

1 కొరింథీయులకు 2: "12. దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము. 13. మనుష్యజ్ఞానము నేర్పుమాటలతో గాక ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆత్మ నేర్పు మాటలతో వీటిని గూర్చియే మేము బోధించుచున్నాము."

పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో పై వచనం చూడండి! దేవుని ఆత్మను పొందుకొని బోధించాము కానీ లౌకికాత్మ ద్వారా కాదు అని చెపుతున్నారు. లౌకికాత్మ అనగా లోక ప్రసిద్దమయిన వాటిని ప్రవచించటం. అంటువంటివి కాక దేవుని ఆత్మను పొందుకొని బోధించటం చెయ్యాలి. మనుష్యుల జ్ఞానము చొప్పున నేర్పయినా మాటలు కాకుండా, ఆత్మ సంభందమయిన సంగతులు ఆత్మ ద్వారానే బోధించాలి అలాగే ఆత్మతోనే సరిచూడాలి. బైబిల్ లో లేని పిట్ట కథలు, ఛలోక్తులు బోధించటం ఎంత మాత్రం సంఘము క్షేమమును జరిగించదు. తద్వారా విశ్వాసులకు ఆత్మీయ ఆహారం దొరకదు, వారు బలహినపడి నశించినచో తప్పు ఎవరిది?  అలోచించి ప్రార్థించండి! దేవుని పలుకులు తెలుసుకోండి! ప్రసంగం ఆ విధముగా చేయండి.  

దేవుని చిత్తమయితే వచ్చే ఆదివారం మరొక వాక్య భాగం మీ ముందుకు తీసుకొస్తానుఅంతవరకూ దేవుడు మనందరికి తోడై ఉండును గాకఆమెన్!!