పేజీలు

7, జనవరి 2023, శనివారం

నూతన సంవత్సరము!

 

గడచినా కాలమంతా దేవుడు మన అందరిని కాచి  మరో సంవత్సరము దయ కిరీటముగా అనుగ్రహించాడు. అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు. ప్రతి దినము అయన చిత్తమును నెరవేర్చటానికి, మనలను మనం తగ్గించుకోవటానికి దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించాలని ఆయనను ప్రార్థిద్దాము. దేవుడు నిత్యమూ మన క్షేమాభివృద్ధిని ఆశిస్తూ ఉంటాడు. క్షేమాభివృద్ధి అనగానే, లోకపరమయిన ఆశీర్వాదాలు అని మాత్రమె అనుకోవద్దు. దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించాడా? పేదవారిగా, చాలీచాలని వారిగానే ఉంచుతాడా? ఖచ్చితముగా కాదు. ఆకాశ పక్షులను పోషిస్తూ, గడ్డి పువ్వులను అలంకరిస్తున్న దేవుడు మనలను పోషించకుండా ఉండడు కదా. 

అయితే దేవుడు నిత్యమూ మన దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలు క్షేమముగా ఉండాలని చూస్తాడు. మనం  ఆత్మీయతలో బలపడుతూ, ఆయనకు దగ్గర కావాలని అశపడుతున్నాడు. ఆ రకంగా ఈ భూమి మిద మనం ఉండె కొద్దికాలం గురించి కాకుండ నిత్యము మనము అయనతొ ఉండె పరలొకమునకు వారసులుగా మనం ఉండాలని కొరుకుంటున్నాడు. మనకు దేవుడు దయ కిరీటముగా ఇచ్చిన ఈ సంవత్సరమును ఎలా గడుపబొతున్నాము అన్న విషయము ఎంతొ ప్రముఖ్యత కలిగి ఉంది. చదువులొ తరగతి పెరుగుతున్న కొలది జ్ఞానం ఎలా పెరుగుతు ఉంటుందొ, అత్మియతలో వయసు పెరిగె కొద్ది, దేవునితొ మన సాన్నిహిత్యము కూడ పెరుగుతు ఉండాలి.  

నిత్యము క్రీస్తు శిష్యులుగా మారటానికి అయన మీద ఆధారపడాలి. అయన మీద ప్రేమ మునుపటి కంటె ఎక్కువగా పెరగాలి. ఇదివరకు ఉన్న లొక రీతులు అన్ని కూడ తగ్గి పొవాలి. మునుపటి కాలం కన్న మరింతగా మన యొక్క ప్రవర్తన అయనకు ఇష్టముగా మారిపొవాలి. క్రీస్తు విశ్వాసులుగా, క్రీస్తు స్వరూపములొనికి మారటం అనేది ఒక్క రోజులొ జరిగే ప్రక్రియ కాదు. అది నిత్యము మనము సాధన చెయవలసిన విషయము. అనుక్షణము పరిశుద్దాత్మ శక్తి  పొందుకోవటం ద్వారా మాత్రమె సాధ్యపడె విషయము. 

రూతు 3: "10. అతడునా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొద్దివారినే గాని గొప్పవారినే గాని ¸వనస్థులను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత్‌ ప్రవర్తనకంటె వెనుకటి సత్‌ ప్రవర్తన మరి ఎక్కువైనది. 11. కాబట్టి నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెప్పినదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు యోగ్యు రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు."

ఈ వచనములొ చెప్పబడినట్లుగా రూతు ఒక్క అన్య జనము నుండి వచ్చిన స్త్రీ, అయినప్పటికి అమెకు తన అత్త మీద ఉన్న కనికరమును బట్టి, దేవుని మీద అమెకు ఉన్న విశ్వాసమును బట్టి, అమె ఏ పురుషున్ని  వెంబడించని మంచి గుణమును బట్టి, బొయజు అమె మంచి ప్రవర్తన మునుపటి కంటె ఇప్పుడు ఇంకా అధికముగా ఉందని అంటున్నాడు. అందును బట్టి ఆమెను యోగ్యురాలుగా గుర్తిస్తున్నాడు. దేవుడు కూడా మనలను యోగ్యులుగా చూడలని అశపడుతున్నడు. ఆవిధంగా మనలను అత్మియంగా దివించాలని అయన ఎదురుచుస్తున్నాడు. 

ఇంతకు ముందు మనకు ఎన్నొ కష్టలు ఉండవచ్చు, ఇప్పటికి ఆ కష్టలు కొనసాగుతుండవచ్చు, కాని రూతు అత్త నయోమి లాగ సణుగుకొకుండా, రూతు లాగా దేవుని మిద అధారపడుతు, మంచి పనులను చెయటంలొ విసిగి పొకుండ మన ప్రవర్తనను మునుపటి సంవత్సరము కంటె మరింతగా మెరుగు పరుచుకుందాము. ఇంకా ఎక్కువ సమయము దేవునితో గడపటానికి ఇష్టపడుదాము. తగిన సమయంలొ దేవుడు మనకు అశీర్వదాలు, అత్మీయ ఫలములు అనుగ్రహిస్తాడు. 

ఎజ్రా 2: "70. యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీయులును తమ పట్టణములకు వచ్చి కాపురము చేసిరి. మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరును తమ తమ పట్టణములందు కాపురము చేసిరి."

బబులొనుకు బానిసలుగా తీసుకొని పొబడిన ఇశ్రాయేలియులు తిరిగి యెరుషలెముకు లెదా యుదా దేశమునకు రావటం ఈ వచనములొ మనం చూడవచ్చు. బబులొను అనెది లొకమునకు సాద్రుష్యముగా ఉన్నది, యెరుషలెము దేవుని సన్నిధికి, రక్షణకు సాద్రుష్యముగా ఉన్నది. కనుక ఆ బబులొను నుండి భయటకు రావటానికి ఎంత తపత్రయ పడుతున్నాము.  లోకము ఎన్నొ అకర్షణలు కలిగి ఉంది, బబులొను లాగ ఎత్తయిన, అందమయిన భవనాలు, ఎన్నొ సౌకర్యాలు ఉండవచ్చు. యెరుషలెము కూలిపొయి అకర్షణ లెకుండా కనపడుతుండవచ్చు, కాని అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉన్నది. 

ప్రియమయిన సహొదరి, సహొదరుడా! ఇప్పుడు అకర్షణ లేని ఇరుకయిన, ఇబ్బంది కలిగిన ఆ యెరుషలెము మార్గములో సాగటానికి సిద్దపడి ఉన్నవా?  లెక లొకములొ ఉన్న అకర్షణలకు లొంగిపొయి, పాపమునకు బానిసగ బ్రతకటానికి ఇష్టపడుతు బబులొను లొనే కొనసాగుతావా? దేవుడు ఇచ్చిన ఈ సంవత్సరము మరి కొన్ని అడుగులు వెయు, ఆ బబులొనును దాటి రావటానికి దేవుని మిద మరింతగా అధారపడు. గత సంవత్సరము కంటె మెరుగయిన అత్మియ జీవితం జీవించ బోతున్నవా? దానికి తగిన ప్రణాళికలు వెసుకున్నవా? వాటిని అమలు చెయటానికి  అన్ని సిద్దం చెసుకున్నవా? దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఈ సమయం మనం మరింతగా అయనకు దగ్గర కావాటనికే  అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకొండి. మనకు వచ్చె ప్రతి కష్టము, నష్టము మనకు క్షేమాబివృద్దిని కలుగ చెయటానికే, మన రక్షణ అనుభవలను  మెరుగు పరచటానికే. మనలను ప్రేమించె దేవుడు, మనం నశించి పోయెలా చేయడు కదా! 

దేవుని చిత్తమయితే మరో వాక్య భాగంతో వచ్చే వారం కలుసుకుందాము, అంతవరకూ దేవుడు మనకు తోడై ఉండును గాక! ఆమెన్!! 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి