పేజీలు

4, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

అపవాది!

నేను పడిపోయానని నవ్వుతున్నావా?
నా పశ్చతాపాన్ని పరిహాసం చేస్తున్నావా?
మరల పడిపోతానని ఎదురు చూస్తున్నావా?
ఎలా మోసం  చెయ్యాలా అని యోచిస్తున్నావా?

సిలువలో నీ ఓటమిని మరిచావా?
నా రక్షకుని రక్తానికి విలువ కట్టగలవా?
తన ప్రేమకు హద్దు చూపగలవా?
ఆ మరణము జాడ తెలుపగలవా?

నా పైన నీ విజయం తాత్కాలికమే
నీ మరణపు ఛాయలు అశాశ్వతమే
నా రక్షణ తప్పించటం నీకు అసాధ్యమే
తుదికి నాకు లభించేది నిత్య జీవమే 

మొదలు పెట్టిన నా దేవుడు వదిలి పెట్టడు
పరుగు ముగిసే వరకు నన్ను కొనసాగిస్తాడు
తనకు అనుగుణముగా మలుచుకుంటాడు
నీ చెరల నుండి నన్ను తప్పక విడిపిస్తాడు
తన సన్నిధిలో ఖచ్చితముగా నిలుపుకుంటాడు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి